Skip to main content

Araştırmalar

Uluslararası COVID-19 Ebeveyn Tükenmişliği Çalışması:

Araştırmacılar: Prof. H.J.A van Bakel, Gizem Arikan, Ege Akgün, Ayşe Meltem Üstündağ-Budak, Ebeveyn Tükenmişliği Konsorsiyum üyesi araştırmacılar

Hollanda Tilburg Universitesi’nden konsorsiyum üyesi Prof. H.J.A van Bakel’in öncülüğünde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden veri toplanmıştır. Pandemi döneminde ebeveynlerin bireysel farklılıkları, COVID-19 kapsamında yaşadıkları sorunlar ve ebeveyn tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması hedeflenmektedir. Ebeveyn Tükenmişliği Konsorsiyumu üyelerinin dahil olduğu çalışmanın veri toplama aşaması Mayıs 2020’de tamamlanmıştır. Analiz ve yayınlanma aşamasındadır.

 

İki Nesilde Duyguları ve Başetme Stillerini Etkileyen Faktörler:

Araştırmacılar: Dr. Gizem Arikan, Doç. Dr. İbrahim Hakkı Acar, Dr. Ayşe Meltem Üstündağ-Budak,

Genç yetişkinlerin ve anne-babalarının duygu durumları, bağlanma stilleri, erken çocukluk deneyimlerinin baş etme stillerine, psikolojik iyilik hallerine ve sosyal medya kullanımlarına etkisinin incelenmesi hedeflenmektedir. Veri toplama aşaması tamamlanan proje, analiz ve yayın aşamasındadır.

 

COVID-19 Salgını Bağlamında Ebeveynlerin Bireysel, Ailesel ve Çevresel Stres Faktörlerinin Çocukların Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi:

Araştırmacılar: Doç Dr. İbrahim Hakkı Acar, Prof. Asiye Kumru, Dr. Gizem Arikan, Dr. Fatma Özge Ünsal

COVID-19 döneminde küçük yaşlarda çocukları olan ebeveynlerin bireysel, ailesel ve toplumsal/çevresel stres kaynaklarının tespit edilmesi ve bu stres kaynaklarının çocukların psikolojik sağlığı üzerindeki etkisini incelemek hedeflenmiştir. TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenmiştri (Proje no: 120K387).

 

Uluslararası Ebeveyn Tükenmişliği Araştırması ve Ebeveyn Tükenmişliği Ölçeği’nin Türkiye Adaptasyonu:

Araştırmacılar: Dr. Isabelle Roskam, Dr. Moria Mikolajczak, Dr. Gizem Arıkan, Dr. Ayşe Meltem Üstündağ-Budak, Doç Dr. Ege Akgün, Ebeveyn Tükenmişliği Konsorsiyum Üyeleri

Ülkemizde Ebeveyn Tükenmişliği Değerlendirme Ölçeği kazandırılarak geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiştir. Ayrıca pek çok ülkeden toplanan verilerle ebeveyn tükenmişliğin kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları ebeveynlik faktörleri kapsamında incelenmiştir. Veriler yayınlanmıştır (Bknz Yayınlar).

 

Güvenli Çember Ebeveynlik Eğitim Programı İle Anne-Çocuk Arasındaki Bağlanma İlişkisinin Güçlendirilmesi:

Araştırmacılar: Dr. Gizem Arikan, Prof. Asiye Kumru, Prof. Feyza Çorapcı; Danışman: Prof. Nebi Sümer

Araştırmada Güvenli Çember Ebeveynlik Eğitim (GÇE) Programının Türkiye adaptasyonu tamamlanmıştır. Programın kısa/uzun vaadeli etkinliği düşük sosyoekeonomik düzeydeki anne-çocuk ikililerinde test edilmiştir. Ayrıca çocuğun bağlanma güvenliği için risk oluşturabilecek faktörler incelenmiştir. Çalışma TÜBİTAK Kariyer programı kapsamında TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Tarafından desteklenmiştir (Proje no: 114K813). Veriler yayın aşamasındadır.